podpis-protokół

Przeglądy rusztowań – kiedy przeprowadzać kontrolę?

Aby rusztowanie gwarantowało bezpieczeństwo pracownikom budowlanym i osobom przebywającym w otoczeniu, musi być w jak najlepszym stanie technicznym. Dla pewności, że konstrukcja nie stanowi żadnego zagrożenia, obowiązkowo poddaje się ją przeglądom technicznym. Przepisy nakazują wykonywanie przeglądów z dużą częstotliwością. Biorąc pod uwagę poziom niebezpieczeństwa, jakie może nieść wadliwa ogromna metalowa konstrukcja, wyśrubowane wymagania są w pełni uzasadnione. Rusztowania poddawać trzeba aż kilku rodzajom przeglądów.

Przegląd rusztowania przy odbiorze

Zanim budowlańcy przystąpią do prac na wysokościach, nastąpić musi odbiór techniczny zainstalowanego rusztowania, który obejmuje sprawdzenie stanu technicznego. Odbiorowi podlega każdy rodzaj konstrukcji. W jego zakres wchodzi sprawdzenie stanu podłoża, na którym ustawione jest rusztowanie, posadowienia rusztowania, pomostów roboczych, siatki konstrukcyjnej, kontrola kotwień, stężeń, uziemienia i pomiar odległości położenia rusztowania od linii napięcia. Procedura odbioru technicznego ma na celu wykrycie błędów w montażu, które uniemożliwiałyby bezpieczne korzystanie z rusztowania. Sprawdzenia konstrukcji przed eksploatacją dokonuje kierownik budowy, który podpisuje protokół odbioru. Na jednorazowym przeglądzie rusztowania przed użytkowaniem nie można zaprzestać.

Codzienne przeglądy rusztowania

Oględziny konstrukcji z zewnątrz należy przeprowadzać na początek każdego dnia roboczego. Codzienne przeglądy rusztowania wykonują pracownicy, którzy z rusztowania na co dzień  korzystają. Mają one na celu wykrycie ewentualnych uszkodzeń i odkształceń elementów konstrukcyjnych, sprawdzenie, czy rusztowanie nadal jest właściwie zakotwione do ścian, przewody elektryczne są izolowane od konstrukcji, a stan podestów roboczych nie uległ pogorszeniu.

Dekadowe przeglądy rusztowania

Dekadowe przeglądy wykonuje się co 10 dni. Podobnie jak przeglądy codzienne są obowiązkowe niezależnie od intensywności i czasu eksploatacji rusztowania. Przeprowadzać je może pracownik inżynieryjno-techniczny – jest nim np. kierownik budowy – lub konserwator rusztowań. Mają na celu sprawdzenie, czy w wyniku użytkowania i narażenia na czynniki zewnętrzne nie doszło w obrębie konstrukcji do zmian, które zlekceważone stanowiłyby zagrożenie. Przegląd dekadowy jest bardziej szczegółowy niż codzienny i kończy się sporządzeniem dokumentu potwierdzającego możliwość dalszej eksploatacji rusztowania. 

Przeglądy doraźne rusztowania

Przeglądy doraźne przeprowadza się po trwającej powyżej 2 tygodni przerwie w eksploatacji konstrukcji. Konieczne są również po przejściu burzy o sile wiatru przekraczającej 6° w skali Beuforta, silnych wiatrach i opadach atmosferycznych. Ponadto tego rodzaju przegląd może być w każdym terminie zarządzony przez nadzór budowlany. Przeglądy doraźne przeprowadza komisja budowlana złożona z majstra, brygadzisty i inspektora nadzoru budowlanego.